💝लग्न बंधन भाग#8💝

“तुझीच वाट पाहत होतो आम्ही”मोना…  “का ,बरं?? खास कारण” माया…  “फ्रेश होऊन ये ,मग बोलू.. थोडं निवांत बोलायचं आहे” राघव… 

Share to ....
Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: