न झेपणाऱ्या अंगठ्या

#आवळा देऊन कोहळा काढणे.. “हे बघ मी काय घेऊन आलोय” “काय” “थांब जरा बॅग मधून काढू तर दे” “हे काय,

Share to ....
Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: